The Marble Trio (cactus, starfish, snake), 2021, White Marble, 130 x 62 x 23 cm, 112 x 70 x 25 cm, 35 x 94 x 86 cm
Credit: Kostas Maros
The Marble Trio (cactus, starfish, snake), 2021, White Marble, 130 x 62 x 23 cm, 112 x 70 x 25 cm, 35 x 94 x 86 cm
Credit: Kostas Maros